O nas
Über uns 

Ustanovitev društva-kako se je začelo

Z letom 1972 je v Reutlingenu začela delovati slovenska dopolnilna šola in na pobudo učiteljice gospe Dragice Nunčič ter z velikem angažmajem prvega predsednika Staneta Arandjeloviča je že leto kasneje bilo ustanovljeno društvo Triglav Reutlingen. V začetku kot podružnica Stuttgarta. Zamisel in želja po samostojnosti se je po nekaj letih skupnega delovanje uresničila.    

Število članov se je stalno povečevalo in počutili so potrebo po lastnih prostorih. Ideja se je spremenila v akcijo in pridne roke članov so iz zanemarjenih kletnih prostorov uredile prijeten društveni prostor – klub.

Žačelo se je novo društveno življenje, katero je bilo zelo aktivno in ustvarjalno.

Ustanovljeno je bilo več posameznih sekcij, kot so bili folklorna skupina, smučarska sekcija, kegljaška sekcija ter šahistična.

Posebno otroška folklorna skupina in šahisti so bili zelo uspešni. Pridobili so veliko priznanj in nagrad.

Poleg delovanja sekcij je društvo organiziralo in izvedlo mnogo kulturnih in družbenih prireditev. Organizirani so bili izleti ter vestno sodelovanli s slovensko dopolnilo šolo.

Vsako življensko obdobje prinaša tako lepe kakor tudi težke čase. Tudi društvo se tega dejstva ni moglo izogniti, po dveh desetletih skupnega vzpona, velikih dejavnosti se je začel interes za društvo izgubljati. Prva generacija otrok je odrasla, odšli so s trebuhom za kruhom. Starejši člani so postali manj aktivni in z izgubo društvenih prostorjev po 25 letih delovanja je društvo skorajda prenehalo delovati in obstati. K sreči do tega ni prišlo. Zbrala se je peščica idejalistev in zavednih Slovencev, ki so izdelali nov načrt, predvsem pa pomladili društvo.

Tako, da je društveno življenje ponovno zaživelo. Urejen je bil nov društveni  prostor- KLUB.

Z novim zagonom je društvo organiziralo veliko pomembnih prireditev kot so *Slovenija neznani zaklao Evrope* leta 2007 v Pliezhausenu, Posvet slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, folklornih skupin in pevskih zborov leta 2008 v Bad Urachu, Festival harmonikarjev leta 2009 kot tudi 2011, 30. obletnica slovenske dopolnilne šole leta 2002 kot tudi 40. obletnica slovenke dopolnilne šole in 30., 35.  ter 40. obletnica društva.

Organizirano je bilo še mnogo več drugih prireditev in izletov.

Želja nam je še dolgo ostati skupaj in nadaljevati  s tradicijo.

Gründung des slowenischen Kultur- und Kunstvereins Triglav - wie alles begann…

Im Jahre 1972 begann in Reutlingen der slowenische Ergänzungsunterricht. Auf Anregung der Lehrerin Frau Dragica Nunčič und mit Hilfe des ersten Vorsitzenden Stane Arandjelovič, wurde ein Jahr später der Verein Triglav Reutlingen gegründet. Anfänglich bestand der Verein als Zweigstelle des slowenischen Vereins Triglav in Stuttgart. Der Gedanke und der Wunsch nach Eigenständigkeit wurden nach einigen Jahren der Zusammenarbeit erfüllt.

Die Anzahl der Vereinsmitglieder stieg stetig und es bestand immer mehr die Notwendigkeit eigener Vereinsräume. Aus der Idee wurde Aktionismus und die vielen fleißigen Hände der Vereinsmitglieder schafften aus den heruntergekommenen Kellerräumen ein behagliches Vereinsheim, den Klub.

Dem Verein wurde mit vielen Sektionen Leben einge-haucht. Unter anderem gab es die Folklore und die Skisektion, die Kegelsektion und die Schachsektion. Insbesondere die Kinderfolklore und die Schachspieler waren sehr erfolgreich und ernteten viele Auszeichnungen und Pokale.

Neben den Sektionen veranstaltete der Verein viele Kulturveranstaltungen und Feste. Organisiert wurden auch Ausflüge und eine enge Zusammenarbeit mit der slowen-ischen Schule wurde gepflegt.

Doch jeder Lebensabschnitt erlebt seine Höhen und Tiefen. Auch der Verein konnte sich dieser Tatsache nicht entziehen. Nach 20 Jahren des Fleißes und der Zusammenarbeit wurde das Interesse am Verein und an dessen Tätigkeiten immer weniger.

Die erste Generation der Kinder wurde erwachsen und stieg ins Berufsleben ein. Die Älteren wurden immer weniger aktiv und der Verlust der Vereinsräume, nach fast 25 Jahren führte dazu, dass der Verein aufhörte tätig zu sein und beinahe auch zu existieren.

Glücklicherweise sollte es hierzu nicht kommen. Eine handvoll Idealisten und stolze Slowenen tat sich zusammen und erstellte ein neues Konzept, um dem Verein wieder auf die Beine zu helfen. Der Schlüssel zum Erfolg sollte die Verjüngung des Vereines sein.

Das Konzept funktionierte. Der Verein erwachte zu neuem Leben und neue Vereinsräume wurden erschaffen. Mit neuem Elan wurden viele Veranstaltungen organisiert, darunter zum Beispiel: „Slowenien der unentdeckte Schatz Europas“ in Pliezhausen, die Konferenz der slowenischen Vereine, katholischen Missionen, der Lehrer, der Folkloren und der Chöre in Bad Urach, das „Festival der Harmonikaspieler“ und nicht zuletzt das 30., 35. sowie 40. Jubiläum des Vereines.

Veranstaltet wurden noch viele weitere Feste und Ausflüge. Unser Wunsch ist es, noch lange zusammen zu sein und die Tradition fort zu führen.


2. generacija SKUD-a Triglav Reutlingen

Velikokrat nam je postavljeno vprašanje, od kod nam prihaja naš pozitiven zalet za delo v slovenskem društvu v Reutlingenu. Ta velik zalet namreč za „drugo“ generacijo slovenskih izseljencev nikakor ni samoumeven.

Za razliko od naših staršev, ki so pred mnogimi leti prispeli v tujo Nemčijo, smo mi večinoma bili tukaj rojeni, tukaj smo odrasli, obiskovali šolo in smo danes enakopraven del te nemške družbe. Kljub temu pa nočemo pozabiti korenin naših staršev, temveč jih tako za nas, kakor tudi  za sledeče generacije negovati in ohranjati. Pri tem poudarek ne leži le na ohranjanju slovenskega jezika, ki nas je spremljal že od otroštva in bil kasneje v slovenskem dopolnilnem pouku še utrjen, ampak tudi na negovanju slovenske kulture in slovenskega načina življenja daleč stran od domovine.

Vsem nam je skupno, da nam letno ne zadostuje le dva do trikrat obiskati Slovenijo in tam živeče sorodnike. Velika želja in cilj nam je našo povezanost s Slovenijo skozi celo leto deliti s somišljeniki. Pri tem ni pomembno, ali gre za medsebojno sodelovanje v društvu ali za obisk slovenskih prireditev v bližnji okolici – pomembno je samo, da srečamo druge Slovence in za nekaj trenutkov oživimo Slovenijo v tujini.

Zavedamo se, da vsak naš član nima istega motiva za  sodelovanje v društvu. Prav zaradi tega smo nekaj predstavnikov te “druge” generacije povprašali po njihovih osebnih motivih.

Sledijo izvlečki:

  • Kot otrok sem se zelo upirala slovenski šoli in recitiranju slovenskih pesmi, danes pa sem hvaležna, ker obvladam slovenski jezik in poznam slovensko kulturo. Čeprav sem rojena v Nemčiji, velikokrat začutim domotožje do Slovenije, domotožje pa se še poveča,  ko na veselicah zaslišim slovensko glasbo.“

  • Čeprav sem se slovenski šoli priključila precej pozno, pa so se moji starši že od malega močno trudili mene naučiti slovenski jezik in me vzpodbujali  pri njegovi uporabi. Naš vsakoletni družinski dopust v Sloveniji je mojo navdušenost nad to lepo deželo še povečal, tako da sem tudi v tujini začela iskati družbo drugih Slovencev. Prelep je občutek, če svoje navdušenje lahko deliš s svojimi.”

  • Sodelujem v društvu, ker želim slovensko kulturo in identito ohraniti. Všeč mi je, ko se ob različnih prilikah srečujemo in na naših prireditvah predstavimo prelepo domovino in običaje tudi nemški publiki.

  • Pridružil sem se slovenskemu društvu, zaradi moje slovenske žene. Jaz sem drugače nemški državljan. Ker je pri volitvah kandidatov za nov odbor zmanjkalo, sem jaz postal član odbora.

  • Jaz zabavam v našem društvu ljudi z mojem najljubšem inštrumentom-harmoniko. Vsakokrat me to ponovno razveseli.

Čeprav so interesi in motivi članov društva različni, pa nas vse druži skupna želja po negovanju in ohranjanju  slovenske kulture in jezika tudi daleč stran od naše domovine.

Die 2.Generation des SKUD Triglav Reutlingen e. V.

Oft werden wir – die 2. Generation des SKUD Triglav
Reutlingen e.V. – gefragt woher unser Engagement für den slowenischen Verein kommt!

Denn dies ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit!

Im Gegensatz zu unseren Eltern, welche vor langer Zeit in dieses Land kamen, sind wir größtenteils in Deutschland geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und somit vollständig in die deutsche Gesellschaft integriert.

Dennoch haben und möchten wir die Wurzeln unserer Eltern nicht vergessen, des Weiteren sie vielmehr für uns und spätere Generationen pflegen und am Leben erhalten.

Dazu gehört nicht nur der Erhalt der slowenischen Sprache, welche uns von klein auf begleitet hat und später im slowenischen Ergänzungsunterricht gefestigt wurde, sondern auch die Pflege der slowenischen Kultur und des slowenischen Lebensgefühls fernab der Heimat.

Hierfür genügt es uns nicht, zwei bis dreimal im Jahr Slowenien und die dort lebenden Verwandten zu besuchen.

Wir möchten das ganze Jahr über unsere Verbundenheit zu Slowenien mit Gleichgesinnten teilen.

Ob dies nun die Mitarbeit im Slowenischen Verein ist oder ein Besuch slowenischer Veranstaltungen in der Umgebung ist nicht wichtig – die Hauptsache ist, sich mit anderen Slowenen zu treffen und für einen kurzen Augenblick Slowenien hier aufleben zu lassen.

Uns ist Bewusst, dass nicht jeder die gleichen Beweggründe hat, deswegen haben wir andere Slowenen der 2. Generation in unsere Verein nach Ihren Ambitionen zur Mitarbeit im Verein befragt.

Hier ein paar Auszüge:

  • So genervt ich doch als Kind war in die slowenische Schule gehen  und Gedichte auswendig lernen zu müssen, so dankbar bin ich heute der slowenischen Sprache mächtig zu sein und die Kultur zu kennen. Obwohl ich in Deutschland geboren bin, empfinde ich doch immer wieder Heimweh nach Slowenien, besonders wenn auf Festen slowenische Musik erklingt.“

  • Obwohl ich erst spät in den „Genuss“ der slowenischen Schule kam – legten meine Eltern sehr früh großen Wert darauf, dass ich die slowenische Sprache so gut wie möglich sprechen und auch anwenden konnte. Begeistert von Slowenien durch die jährlichen Familienurlaube – suchte ich nach jahrelanger „Sloweneneinsamkeit“ die Gesellschaft meiner Artgenossen. Denn im Rudel lebt sich’s schöner!“

  • Ich engagiere mich im Verein, weil ich die slowenische Kultur und Identität erhalten möchte. Mir gefällt, dass wir uns bei unterschiedlichen Ereignissen treffen und auf unseren Veranstaltungen die schöne Heimat und deren Bräuche vorstellen.

  • Ich kam zum slowenischen Club durch meine slowenische Ehefrau. Ich selber bin deutscher Staatsangehöriger. Als dann ein Vorstandsmitglied fehlte, wurde ich kurzerhand zum Vorstandsmitglied.

  • Ich unterhalte den slowenischen Klub mit meiner liebsten Harmonika und es macht mir jedes Mal aufs Neue Spaß.

So unterschiedlich die Interessen und Beweggründe der Mitglieder auch sind, eint uns der Wunsch die slowenischen Kultur und Sprache fern der „Heimat“  nicht zu vergessen.